Consell Plenari

Consell Plenari de l’Escola Taurina. Corporació 2015/2019

President:
D. Javier Moliner Gargallo (President de l’Excma. Diputació)
Vicepresidents:
D. Pablo Roig Ferrando (Diputat Delegat)
D. Pedro Mileo Calpe (President Provincial Associacions Taurines)
Vocals Diputats triats pel Ple:
Dña. Elena Vicente-Ruiz Climent (PP)
D. José Benlloch Fernández (PSOE)
Vocals:
D. Ramón Jimenez Marco (Club Taurí Castelló)
D. Vicent Climent Colom (Premsa Taurina)
D. Juan Miguel Torres Ferreres (Empresari plaça de bous)
D. Juan Manuel Fabregat Loras (Propietat plaça de bous)
D. José María del Campo Esquiu
Secretari:
D. Manuel Pesudo Esteve (Secretari de l’Excma. Diputació)
Interventora:
Dña. María Isabel Gil de Grado (Interventora de l’Excma. Diputació)